Klaster Q – Klaster Technologii Kwantowych

Rozwijamy krajowy potencjał tkwiący w technologiach kwantowych.
Integrujemy polskie przedsiębiorstwa ze środowiskami naukowo-badawczymi.
Budujemy przyszłość polskiego sektora kwantowego.

Geneza powstania

Jakie przyświecają nam cele?

Klaster Q – Klaster Technologii Kwantowych to organizacja powołana do życia w maju 2022 roku w celu połączenia i wykorzystania wiedzy, kompetencji i zasobów, jakimi dysponują prywatne przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-badawcze oraz badawczo-rozwojowe, a także instytucje otoczenia sektora zaawansowanych technologii. W skład Klastra wchodzą zarówno prywatne przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe oraz Instytuty naukowe PAN.

Zobacz Inaugurację Klastra Q

Misja

Relatywnie łatwo jest robić dobrą naukę, jeśli się ma dobrych ludzi. Znacznie trudniej jest wziąć badania naukowe i przełożyć na coś, co ma zastosowanie, bo do tego potrzeba ekosystemu i dobrej woli instytucji, które mogą pomóc.
prof. Artur Ekert
Jakie przyświecają nam idee?

Misją Klastra Q jest rozwój badań nad technologiami kwantowymi oraz merytoryczne i praktyczne wsparcie całej gałęzi polskiego przemysłu kwantowego. Naszym celem jest stworzenie ekosystemu wspierających się wzajemnie środowisk: naukowego, biznesowego oraz organizacji sektora publicznego. Tak uzupełniająca się struktura ma szansę właściwie i efektywnie wykorzystać rezultaty badań, przełożyć teorię na praktykę i wdrażać konkretne rozwiązania.

Działalność

Działalność Klastra Q jest wielotorowa i obejmuje aktywności mające na celu kompleksowe wsparcie rozwoju sektora zaawansowanych technologii kwantowych w Polsce.

Rozwój

Rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru technologii kwantowych umożliwiających dostarczenie na rynek rozwiązań wykorzystujących technologie kwantowe.

Wiedza

Zwiększanie zasobów wiedzy i umiejętności Członków Klastra oraz identyfikacja i wspieranie synergii pomiędzy kompetencjami poszczególnych Członków Klastra.

Integracja

Koordynacja i integracja działań przedsiębiorstw, uczelni, organizacji badawczych, stowarzyszeń oraz władz regionalnych i lokalnych w obszarze budowy potencjału polskiego przemysłu kwantowego.

R&D

Wspieranie projektów badawczo-rozwojowych oraz organizacja konsorcjów z udziałem Członków Klastra.

Promocja

Prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych.

Komercjalizacja

Tworzenie warunków do skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych prowadzonych przez Członków Klastra.