Klaster
Kwantowy

01
Wizja

GŁÓWNE CELE DZIAŁALNOŚCI KLASTRA Q

 • rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru technologii kwantowych umożliwiających dostarczenie na rynek rozwiązań wykorzystujących technologie kwantowe
 • koordynacja i integracja działań przedsiębiorstw, uczelni, organizacji badawczych, stowarzyszeń oraz władz regionalnych i lokalnych w obszarze budowy potencjału polskiego przemysłu kwantowego;
 • zwiększanie zasobów wiedzy i umiejętności Członków Klastra oraz identyfikacja i wspieranie synergii pomiędzy kompetencjami poszczególnych Członków Klastra;
 • prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych;
 • wspieranie projektów badawczo-rozwojowych oraz organizacja konsorcjów z udziałem Członków Klastra;
 • tworzenie warunków do skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych prowadzonych przez Członków Klastra;
01
Wizja

Działania i projekty

 • tworzenie infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz infrastruktury produkcyjnej w obszarze technologii kwantowych;
 • organizacja spotkań pomiędzy Członkami Klastra, których celem jest wypracowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie technologii kwantowych;
 • identyfikacja i badanie rynków dla rozwiązań opracowanych przez Członków Klastra;
 • organizacja warsztatów i szkoleń oraz prowadzenie konsultacji z zakresu
 • technologii kwantowych i ich zastosowań, a także uczestnictwo w targach, imprezach i spotkaniach branżowych;
 • nawiązywanie kontaktów z podmiotami zagranicznymi o zbliżonym profilu działalności i tworzenia warunków do współpracy międzynarodowej;
 • inicjowanie i prowadzenie działań propagujących rozwój technologii kwantowych w Polsce;
 • gromadzenie i upowszechnianie wiedzy z zakresu technologii kwantowych: działalność edukacyjna, publikacyjna i wydawnicza;
 • zaangażowanie w przygotowanie i konsultacje dokumentów strategicznych na szczeblu regionalnym i krajowym w zakresie technologii kwantowych;
 • działalność promocyjną na rzecz Klastra i jego celów.